Työpaketin tavoitteena on työelämän suomen kielen vahvistamisen avulla mahdollistaa maahanmuuttajan työllistyminen, hänen työuransa Suomessa kirkastaminen, asiakkaan työnhakemiseen liittyvien valmiuksien nostaminen. Asiakkaat tuntevat paikalliset yrityksen ja työllistymismahdollisuudet niissä sekä paikalliset toimijat, joiden kautta he saavat apua eri tilanteissa. Heidän tietoutensa yrittäjyydestä Suomessa kasvaa. 

Suomea maahanmuuttajille ja työelämän suomi – koulutus työikäisille työttömille maahanmuuttajille   

Riittämätön suomen kielen taito maahanmuuttajilla nähdään usein esteenä koulutukseen ja työelämään pääsyssä.  Koulutuksen tavoitteena on osallistujien suomen kielen luku- ja puhetaidon edistäminen, kielioppirakenteiden syventäminen ja työelämään liittyvän sanavaraston laajentaminen, sekä suomalaisen työkulttuurin tunteminen.

Suomalainen työelämä

Suomalainen työelämä- valmennus työttömille tai työttömyysuhan alaisille maahanmuuttajille tai sellaisille, jotka ovat miettimässä alan vaihtoa, yrittäjyyttä tai opintoja.  Valmennuksen aikana osallistujat hahmottavat omaa tulevaisuuttaan sekä omia toiveita ja unelmia, jotka liittyvät työuraan. Osallistujat pohtivat, kuinka he voivat itse vaikuttaa oman tulevaisuuden muokkautumiseen. Osallistujien työelämänhallintataidot vahvistuvat, kun he huomaavat voivansa vaikuttaa omilla valinnoillaan tulevaisuuteen. Valmennuksessa osallistujat tunnistavat ja oppivat myös sanottamaan omaa osaamistaan suomen kielellä. Valmennuksen aikana esitetään mahdollisuuksia omien työuratavoitteiden toteuttamiseksi, sekä tutustutaan osa-aikatyöhön ja yrittäjyyteen.

Digituki – koulutus  

Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät omatoimisesti toimimaan suomalaisissa virastoissa sähköisesti (mm. te-palvelut) ja heidän alan sanaston kielitaitonsa kehittyy. Osallistujat osaavat käyttää tietokoneen perusohjelmistoja mm. Office ja hakukoneita ja niiden työkaluja, mikä auttaa työllistymisessä. Internetsivujen turvallinen käyttö ja luotettavien lähteiden tunnistaminen.

Yhteiset valmennukset ToKi – hankkeen kanssa

ToKi -hankkeessa on vahvaa työhön valmennuksen ja työkykykoordinoinnin osaamista ja Valo -hankkeessamme on vahvaa venäjän kulttuurin ja kielen osaamista. Olemme jo tuttuja potentiaalisille asiakkaille, ja yhteistyön kautta madaltuu kynnys osallistua myös työllisyyspalvelujen palveluihin. Yhteistyön kautta myös yhteinen ymmärrys kulttuurin kohtaamisen ja kielen kautta vahvistuu, joka vahvistaa tulevaisuuden yhteistyötä työllisyydenhoidon muutoksessa. Toimintojen tarkoitus on parantaa maahanmuuttajien edellytyksiä työllistymisen ja yhteiskuntaan integroitumisen osalta. Yhteiset toiminnot lisäävät asiakasohjautuvuutta hankkeille. Asiakkaan näkökulmasta palvelujen saavutettavuus paranee. Tavoitteena on päällekkäisen työn poistuminen, mutta rinnakkain tekeminen, siten että asiakas ohjautuu oikea- aikaisesti hänelle sopivaan palveluun. Lisäksi hankkeiden välillä tullaan toteuttamaan markkinointiyhteistyötä toimintojen saavutettavuuden vahvistamiseksi. Toiminta vahvistaa verkostoyhteistyötä.

Yrityskäynnit/tutustumisretket työttömille maahanmuuttajille Pohjos-Karjalan yrityksissä 

Teemme yritysvierailuja Pohjois-Karjalan yrityksiin, joilla on työntekijäpula. Osallistujat tutustuvat mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin ja suomalaiseen työkulttuuriin, tuloksena mahdollinen työllistyminen.

Työkokemusten jakaminen – tapahtumat ”Polut työelämään koulutuksen, alanvaihdon tai yrittäjyyden kautta”

Tapahtumiin osallistuvat työssäkäyvät ja työttömät maahanmuuttajat. Tapahtumien tarkoituksena on työkokemusten jako, suomalaisesta työelämästä, työurasta, koulutuksista jutteleminen ja työelämään lähtöön kynnyksen madaltaminen.

Keskustelu/tapaaminen ”Yrittäjyys Suomessa- vaihtoehto työllistymiselle” 

Tapaamiseen osallistuvat paikalliset yrittäjät, KETI:n edustaja ja työttömät maahanmuuttajat. Tapaamiseen tavoitteena lisätä osallistujien tietoa yrittäjyydestä Suomessa, mahdollisuudesta perustaa oman yrityksen ja työllistyä sen kautta.

Asiantuntijaluennot maahanmuuttajille   

Tapahtumissa KELAn -, TE-toimiston -, ammattiliittojen -, ammattiopistojen edustajat/asiantuntijat kertovat maahanmuuttajille suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista, kuten yhdenvertaisuus, sosiaaliturva ja KELA, verotus, ammattikoulutus, suomalainen työelämä, ammattiliitot. Tavoitteena – osallistujien tietoisuus suomalaisesta yhteiskunnasta kasvaa ja heidän integroituminen ja kotoutuminen nopeutuu.